Rekreačné poukazy

/Rekreačné poukazy
Rekreačné poukazy2021-05-19T10:29:34+00:00

Sme partnerom firmy Benefit Plus, ktorá pôsobí na Slovensku aj v Českej republike. Jej partnermi sú tiež rôzne firmy ako Coca Cola, Pepsi, Accenture, Siemens, Orange, TV Markíza, Ikea, Tatra Banka alebo KIA Motors Slovakia. či iné. Zamestnanci partnerských firiem vedia cez ich aplikáciu využiť rekreačný poukaz na naše letné tábory. Ak pracujete vo firme, ktorá nie je ich partnerom, môžete využiť rekreačný poukaz na základe vystavenej faktúry, ktorú odovzdáte vo vašej práci. Ak sa chcete zúčastniť našich táborov a máte špeciálny systém využívania rekreačných poukazov napíšte nám. V prípade otázok nás kontaktujte.

Národná rada Slovenskej republiky dňa 23. októbra 2018 schválila novelami niekoľkých predpisov príspevky na rekreáciu a takzvané „rekreačné poukazy“.Príspevky na rekreáciu a rekreačné preukazy sa stanú realitou od 01. januára 2019, od kedy nadobúdajú účinnosť zmeny schválených predpisov.V porovnaní s pôvodným znením návrhu zavedenia príspevkov na rekreáciu došlo v schválenej verzii k niekoľkým podstatným zmenám. V článku sa dozviete všetko, čo potrebuje zamestnávateľ a zamestnanec o príspevkoch na rekreáciu vedieť.

Ktorý zamestnávateľ bude povinný poskytovať príspevky na rekreáciu

Príspevky na rekreáciu zamestnancov bude upravovať zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákonník práce“), v osobitnom § 152a. Podľa novely Zákonníka práce bude povinný na žiadosť zamestnanca poskytnúť zamestnancovi príspevok na rekreáciu zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Znamená to, že povinnosť poskytovať príspevky na rekreáciu zamestnancov bude mať len ten zamestnávateľ, ktorý bude zamestnávať 50 a viac zamestnancov. Zamestnancami sú však podľa Zákonníka práce nielen zamestnanci pracujúci na základe pracovného pomeru (na základe pracovnej zmluvy), ale aj zamestnanci pracujúci na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Aj dohodári sa teda započítavajú do počtu zamestnancov. Takže napríklad aj zamestnávateľ, ktorý bude zamestnávať 20 zamestnancov na pracovnú zmluvu a 30 zamestnancov na dohodu, bude povinný zamestnancom poskytovať príspevky na rekreáciu.

Dôležité je zdôrazniť aj to, žezamestnávateľ bude povinný príspevok na rekreáciu zamestnancovi poskytnúť na jeho žiadosť . Nie je teda nevyhnutný aj súhlas zamestnávateľa – ide o nárok zamestnanca, ktorý je zamestnávateľ v prípade požiadania povinný splniť. Podľa Zákonníka práce budú mať aj zamestnávatelia zamestnávajúci najviac 49 zamestnancov (1 – 49 zamestnancov) možnosť poskytnúť svojim zamestnancom príspevok na rekreáciu za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu, ako je to povinnosťou pre zamestnávateľov zamestnávajúcich 50 a viac zamestnancov. Pre zamestnávateľov s počtom zamestnancov 49 a menej je teda poskytovanie príspevkov na rekreáciu dobrovoľné a pre zamestnávateľov s počtom zamestnancov 50 a viac je poskytovanie príspevkov na rekreáciu povinné.

Ktorý zamestnanec bude mať nárok na príspevok na rekreáciu

U zamestnávateľa, ktorý bude povinný svojím zamestnancom poskytovať príspevky na rekreáciu, budú môcť o príspevok na rekreáciu požiadať zamestnanci, ktorých pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov. Nárok na príspevok na rekreáciu teda budú mať len zamestnanci pracujúci na základe pracovnej zmluvy. Dohodári nárok na príspevok na rekreáciu nemajú. Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie. Znamená to, že ku dňu začatia rekreácie musí byť zamestnanec vo vzťahu k zamestnávateľovi v pracovnom pomere nepretržite najmenej 24 mesiacov. Vtedy má nárok na príspevok na rekreáciu. Zamestnanec môže v jednom kalendárnom roku požiadať o príspevok na rekreáciu len u jedného zamestnávateľa.

Poznámka: Novelami niektorých iných zákonov vznikne od 01. januára 2019 nárok na príspevok na rekreáciu nielen zamestnancom pracujúcim v súkromnej sfére, ale aj štátnym zamestnancom (štátnozamestnanecký pomer), policajtom, hasičom, vojakom a colníkom.

Výška príspevku zamestnávateľa na rekreáciu bude 275 eur ročne

Zamestnávateľ bude povinný prispievať zamestnancovi na rekreáciu v sume 55 % výdavkov na rekreáciu, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok.Z toho je možné odvodiť, že ak sa zamestnanec v kalendárnom roku vyberie na rekreácie v celkovej hodnote nepresahujúcej 500 eur, zamestnávateľ mu bude povinný 55 % z výdavkov na tieto rekreácie uhradiť (55 % z 500 eur je presne 275 eur, čo je maximálny ročný príspevok zamestnávateľa na rekreáciu). Po presiahnutí 500 eurovej hodnoty rekreácií zamestnanca v danom roku, už zamestnávateľ nie je povinný zamestnancovi na rekreácie v tomto roku prispievať.

Na čo možno použiť príspevok na rekreáciu a rekreačný poukaz

Oprávnenými výdavkami na rekreáciu, na ktoré je zamestnávateľ povinný zamestnancovi prispievať, sú preukázané výdavky zamestnanca na:

  1. služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky,
  2. pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,
  3. ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
  4. organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.

Zamestnávateľ je teda povinný zamestnancovi prispievať len na rekreáciu, ktorá je spojená najmenej s dvoma prenocovaniami na území Slovenskej republiky. Rekreáciu spojenú s ubytovaním na jednu noc (napríklad zo soboty na nedeľu) zamestnávateľ nie je povinný zamestnancovi preplatiť. Oprávnené výdavky preplácané zamestnávateľom môžu v sebe zahŕňať rôznu formu rekreácie. Môžu to byť služby cestovného ruchu, môžu to byť pobytové balíky alebo to môže byť ubytovanie (prípadne ubytovanie spojené so zabezpečením stravy). Pokiaľ ide o služby cestovného ruchu, problémom môže byť to, že Zákonník práce nedefinuje, čo všetko sa má rozumieť pod pojmom „služby cestovného ruchu“. Okrem toho Zákonník práce pri tomto pojme ani neodkazuje na žiadny iný predpis, ktorý ho definuje.

Odkaz cele znenie zákona tu click

Postup, ako využiť príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa

Pracujete vo firme, ktorá má 50 a viac zamestnancov a ste v nej zamestnaní dlhšie ako 2 roky? V tom prípade máte nárok na príspevok na rekreáciu alebo tábory pre Vaše deti v  maximálnej hodnote až 275 € ročne! Prečítajte si návod, ako uplatniť nárok na rekreačný príspevok ihneď.

Musí zamestnanec čakať na rekreačný poukaz?

Nemusíte už na nič čakať, nemusíte si pýtať povolenie, nemusíte nič viac zisťovať – už teraz môžete prihlásiť svoje  deti na tábor 55% nákladov vám zamestnávateľ podľa zákona musí preplatiť. Ak spĺňate zákonné podmienky na poskytnutie príspevku na rekreáciu, tak nemusíte čakať na žiadne ďalšie povolenie.

Postup

1. Zamestnanec, ktorý pracuje vo firme s viac ako 49 zamestnancami a odrobil si v tejto spoločnosti najmenej 2 roky, má nárok na rekreačný príspevok. 2. Vyberte si s našej ponuky pobytových a denných táborov. Môžete si vybrať jeden  na využitie maximálneho príspevku alebo počas roka využiť aj viac táborov.

3. Po skončení tábora aj skôr si vypýtajte od nás – účtovný doklad (faktúra), ktorý obsahuje: vaše meno, termín tábora a cena za tábor. Pri vyplatení celého tábora vám dáme účtovný doklad (faktúra) hneď.

4. Tento účtovný doklad prineste zamestnávateľovi, ktorý vám v najbližšej výplate preplatí 55 % zo sumy, ktorú ste zaplatili za pobyt. Výška rekreačného príspevku môže byť maximálne 275 €.

(Vieme vám doklad aj vystaviť na skorší termín aby ste to mali skorej preplatené skôr, len podmienka je vyplatený celí poplatok za tábor.)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
YouTube
Instagram
Tiktok