Stanovy

/Stanovy
Stanovy2019-08-13T12:04:26+00:00

Loďka nádeje

Loďka nádeje je v súlade so zákonom č.83/1990 zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktorého cieľom je pomáhať sociálne slabším ľuďom, pracovať s deťmi a mládežou, organizovať zmysluplnétrávenie voľného času a poskytnúť podmienky pre vzdelávanie a voľno-časové aktivity.

Článok 1.

Základne ustanovenia

Názov:  Loďka nádeje

Sídlo: Južná trieda 83, 04001  Košice – Juh

Združenie je samostatnou právnickou osobou

Článok 2

Ciele

Ciele združenia Loďka nádeje je:

 1. Pomoc  sociálne slabším ľuďom a to najmä deťom a mládeži do 26 rokov.
 2. Vytvorenie nízkoprahového klubu  pre deti a mládež.
 3. Podpora vzdelávania.
 4. Organizovanie  kurzov, školení, prednášoka súťaží.
 5. Organizovanie voľno-časových aktivít.
 6. Organizovanie výletov a táborov pre deti a mládež.
 7. Terénna sociálna služba
 8. Dobrovoľnícky program
 9. Loďka nádeje pracuje ako informačné, propagačné centrum, ktoré poskytuje informácie v oblastisociálnych služieb.
 10. Vykonávame sprostredkovateľskú činnosť medzi inštitúciami, ktoré vykonávajú sociálnu službu.
 11. Rozvíjanie osobnosti, zdravia a schopnosti členov združenia Loďka nádeje.
 12. Vytváranie ekonomických, materiálno-technických, personálnych  a odborných podmienok na činnosť a ciele združenia.
 13. Podpora a rozvoj telesnej výchovy.
 14. Organizovanie  kultúrnych a spoločenských podujatí v oblasti svojho pôsobenia.
 15. Spravovanie a zveľaďovanie majetku združenia, potrebného na činnosť združenia.
 16. Charitatívne, finančne a materiálne zbierky.
 17. Loďka nádeje vykonáva podnikateľskú, publikačnú a edičnú činnosť v oblasti svojho pôsobenia.
 18. Loďka nádeje spolupracuje s podobnými organizáciami.

Článok 3

Členovia

Členstvo v spolku je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami spolku.

O prijatí riadneho člena združenia rozhoduje správna rada.

Členstvo združenia zaniká :

Písomným oznámením člena združenia správnej rade.

Porušením stanov alebo závažným previnením nezlučiteľným členstvom v združení. O vylúčení rozhoduje právna rada.

Článok 4

Práva a povinnosti členov.

 • Členovia majú pravo využívať všetky informácie, ktoré združenie poskytuje.
 • Členovia majú právo zúčastňovať sa na akciách organizovaných združením.
 • Členovia sú povinní dodržiavať stanovy združenia, obhajovať  záujmy združenia a aktívne sa zapájať do jeho činnosti.

Článok 5

Orgány združenia.

Orgánmi združenia sú:

 • Správna rada
 • Zhromaždenie členov

Článok 6

Správna rada

Správna rada je riadiacim a koordinačným orgánom združenia. Ma najmenej troch členov. Funkčné obdobie Správnej  rady je neobmedzené. Členmi Správnej rady môžu byť aj osoby zo zahraničia. Zakladajúci členovia sa automaticky stavajú členmi Správnej rady. Správna rada môže svojim rozhodnutím prijať aj odvolaťďalšieho člena združenia za člena správnej rady.

Správna rada najmä:

 • Rozhoduje o programoch a aktivitách združenia.
 • Schvaľuje rozpočet, výročnú správu, plán činnosti združenia a informuje o nich na zhromaždení členov.
 • Rozhoduje o prijatí riadneho člena združenia.
 • Volí a odvoláva zo svojho stredu predsedu a dvoch podpredsedov Správnej rady.
 • Menuje a odvoláva zo svojho stredu tajomníka Správnej rady.
 • Zriaďuje sekretariát združenia, schvaľuje jeho štruktúru  a počty zamestnancov združenia, stanovuje plat a iné náklady pre výkonnéhoriaditeľa.
 • Vytvára poradné orgány pre zabezpečenie činnosti združenia a iné organizačné zložky.
 • Rokovanie Správne rady zvoláva predseda, počas jeho neprítomnosti podpredseda, podľa potreby najmenej dva razy do roka.
 • Členom Správnej rady sa uhrádzajú odmeny  a výdavky spojené s výkonnom ich funkcie.
 • Rokovanie Správnej rady sa riadi rokovacím poriadkom.
 • Menuje štatutárne orgány združenia oprávnené konať v jeho mene.
 • Predseda a dvaja podpredsedovia sú štatutárnymi orgánmi združenia, a sú oprávnení konať v jeho mene.
 • Zastupuje združenie v styku s orgánmi štátnej správy, samosprávy a inštitúciami, ako aj v styku s verejnosťou.
 • Vykonáva zamestnávateľské práva voči zamestnancom združenia a zatvára zmluvy s prednášateľmi pre jednotlivé vzdelávacie programy.
 • Organizuje a riadi prácu sekretariátu.
 • Zabezpečuje administratívu, organizačnú a hospodársku činnosť združenia.

Článok 7

Zhromaždenie členov.

Zhromaždenie sa schádza minimálne 1 krát do roka. Zvoláva ho rada a to písomne,  10 dní vopred.

Zhromaždenie je uznášania schopné, ak sa zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých  členov.

Zhromaždenie rokuje o rozpočte, výročnej správe a pláne činnosti združenia.

Zásady hospodárenia

Majetok združenia tvoria členské príspevky, dotácie, granty, dary a iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.

Majetok a príjmy združenia môžu byť použité na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti.

Zánik združenia

O zániku spolku rozhoduje Správna rada.

Pri zániku združenia rozhoduje o použití jeho majetku zhromaždenie, a to nadpolovičnou  väčšinou hlasov všetkých členov.

Záverečné ustanovenia

 1. Účinnosť nadobúdajú dňom ich zaregistrovania na Ministerstve vnútra.
 2. Výklad stanov podaný Radou je pre jeho členov záväzný.